Phay tiện CNC_Bài 27: Điều khiển điểm, đoạn thẳng

Điều khiển điểm -Đây là kiểu điều khiển đơn giản nhất. Trong điều khiển điểm, một điểm đích được tiếp cận với tốc độ nhanh, tại đây quá trình gia công sẽ được thực hiện (xem hình 77). Vởi cách thức này, các điểm đích khác lần lượt được tiếp cận điều khiển và gia […]