Học Chi Tiết Máy Bài 160:Tính toán nối trục chốt đàn hồi

Tính toán nối trục chốt đàn hồi: Để làm ví dụ, phần này trình bày cụ thể cách tính toán, chọn nối trục chốt đàn hồi, một loại khớp nối được dùng nhiều trong các máy thông dụng, để nối trục động cơ với trục vào của hộp giảm tốc (Hình 21-11). Các loại nối […]