Học Chi Tiết Máy Bài 164:Các Tải trọng và ứng suất trong lò xo

Tải trọng và ứng suất trong lò xo:

-Khi chịu tải, ứng suất trong dây lò xo tương đối phức tạ Ví dụ, khi kéo lò xo bởi lực F, trong dây thép của lò xo có ứng suất xoắn τx, ứng suất kéo σk, ứng suất uốn σu và ứng suất cắt τc.

Khi tính toán lò xo, ta chỉ quan tâm đến ứng suất chủ yếu, có giá trị lớn, trong dây lò xo. Các ứng suất khác được kể đến bằng cách dùng hệ số điều chỉnh giá trị ứng suất, hoặc điều chỉnh giá trị ứng suất cho phép.

-Đối với các lò xo chịu kéo và chịu nén, ứng suất chủ yếu trong dây lò xo là τx. Điều kiện bền của lò xo là: τx =< [τx].

Trong đó:

τx là ứng suất xoắn sinh ra trong dây lò xo,

x] là ứng suất xoắn cho phép của lò xo.


– Lò xo chịu mô men xoắn T, ứng suất chủ yếu trong dây lò xo là σu. Chỉ tiêu tính toán của lò xo là: σu < [σu].

Trong đó:

σu là ứng suất uốn sinh ra trong dây lò xo,

u] là ứng suất uốn cho phép của dây lò xo.

Comments