Học Chi Tiết Máy Bài 167:Trình tự thiết kế lo xo

Trình tự thiết kế lo xo:

1-Chọn vật liệu dây thép chế tạo lò Xác định ứng suất cho phép [σu], hoặc

x].

2-Chọn tỷ số đường kính c = D/d.

3-Tính đường kính dây lò xo d theo công thức 22-2 hoặc 22-5. Lấy d theo dãy số tiêu chuẩ Kiểm tra lại giá trị của hệ số đường kính c, nếu sai khác nhiều, phài chọn lại.

4-Tính số vòng làm việc n của của lò xo theo công thức 22-3 hoặc 22-6, tính chiều dài dây lò xo.

5-Định các kích thước của lo xo. Vẽ kết cấu của lò xo.

6-Đối với lò xo chịu nén cần kiểm tra điều kiện ổn định: H/D < 3 . Nếu không đảm bảo điều kiện ổn định, phải dùng cốt hỗ trợ.

 

NHỮNG CÔNG THỨC ĐÃ ĐƯỢC HỌC TỪ NHỮNG BÀI TRƯỚC.

Comments