Học Chi Tiết Máy Bài 161: Tính ly hợp chốt an toàn

Tính ly hợp chốt an toàn:

Để làm ví dụ về tính ly hợp tự động, phần này trình bày cụ thể cách tính toán ly hợp chốt an toàn, một loại ly hợp dùng để ngăn ngừa quá tải (Hình 21-8).

Khi mo men xoắn vượt qua giá trị cho phép, thì chốt 1 bị cắt đứt, ly hợp mở. Đường kính chốt dc được xác định theo điều kiện bền cắt, τc < [τc].

Trong đó: τc là ứng suất cắt sinh ra trên tiết diện ngang của chốt.

c] là ứng suất cắt cho phép của chốt.

Ứng suất cắt Được tính theo công thức:

hoc-chi-tiet-may-74-3

Trong đó:

T là mo men xoắn trên trục, Nmm.

K là hệ số tải trọng, có thể lấy K = 1 ÷1,1.

D là đường kính vòng tròn qua tâm các chốt, mm.

 z là số chốt trong ly hợp, số chốt thường dùng 2 ÷ 3. dc là đường kính chốt, mm.

Ứng suất cắt cho phép, đối với chốt bằng thép C45 tôi, có thể lấy [τc] = 420 MPa.

Đường kính chốt được tính theo công thức sau:

hoc-chi-tiet-may-74-4

 

 

Comments