Học Chi Tiết Máy Bài 160:Tính toán nối trục chốt đàn hồi

Tính toán nối trục chốt đàn hồi:

Để làm ví dụ, phần này trình bày cụ thể cách tính toán, chọn nối trục chốt đàn hồi, một loại khớp nối được dùng nhiều trong các máy thông dụng, để nối trục động cơ với trục vào của hộp giảm tốc (Hình 21-11).

hoc-chi-tiet-may-74-1

Các loại nối trục khác được tính toán tương tự, theo phương pháp chung đã trình bày ở trên .

-Nối trục chốt đàn hồi gồm hai nữa khớp lắp trên hai đầu trục. Khâu liên kết là các vòng cao su số 2 (hoặc ống cao xu) lắp lồng vào chốt trụ số 3 có đường kính dC. Chốt được định vị trên nữa khớp 1 bằng mặt cô Khi xiết chặt đai ốc, chốt sẽ được nối cứng với nữa khớp 1, đồng thời ép các vòng cao su lại. Các vòng cao su dãn nỡ theo hướng kính, tiếp xúc với lỗ trụ trên nữa khớp 4.

-Khi trục và nữa khớp 1 quay, kéo chốt 3 quay theo. Mặt trụ trên chốt ép vào các vòng cao su, các vòng cao su ép vào lỗ trụ, đẩy nữa khớp 4 chuyển độ Các vòng cao su có khả năng biến dạng đàn hồi rất lớn. Trường hợp hai trục có lệch tâm, hoặc lệch góc nhỏ, vòng cao su sẽ biến dạng để bù vào độ sai lệch này.

-Khâu yếu nhất trong nối trục chốt đàn hồi là các vòng cao su. Cao su có cơ tính thấp, khi nối trục làm việc các vòng cao su bị biến dạng liên tục, bề mặt tiếp xúc giữa vòng cao su và chốt tương đối nhỏ.

-Các dạng hỏng có thể xuất hiện trong nối trục chốt đàn hồi:

+ Dập bề mặt tiếp xúc giữa vòng đàn hồi với chốt, vòng đàn hồi với lỗ trụ.

+ Vòng đàn hồi bị mòn. Tốc độ mòn của vòng đàn hồi sẽ tăng lên, khi mà có độ lệch tâm, hoặc lệch góc giữa hai trục lớn.

+ Chốt bị uốn gẫy, hoặc bị cắt đứt.

-Chỉ tiêu tính toán nối trục chốt đàn hồi là: σd =< [σd].

Trong đó σd là ứng suất dập trên bề mặt tiếp xúc giữa vòng cao su và chốt. [σd] là ứng suất dập cho phép của vòng cao su.

– Ứng suất dập σd được tính theo công thức:

hoc-chi-tiet-may-73-9

Trong đó:

K là hê số kể đến chế độ tải trọng, có thể lấy từ 1,5 đến 3.

T là mo men xoắn trên trục lặp khớp nối, Nmm. z là số chốt của nối trục.

φ là hệ số phân bố tải không đều trên các chốt, có thể lấy σ = 0,8 + 1.

dc là đường kính của chốt, mm.

b là chiều rộng của các vòng cao su, hoặc ống cao su, mm.

 

– Ứng suất dập cho phép của vòng cao su có thể lấy trong khoảng 1,8 đến 2 MPa.

Comments