Phay tiện CNC_Bài 77: Các máy CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconigurable Manuíacturing System)

CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconíigurable Manuíacturing System) Do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các sản phẩm tiêu dùng luôn thay đổi mẫu mă, kiểu dáng và tính năng sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của con người.Khi một sản phẩm mới […]

Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau: Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC […]

Phay tiện CNC_Bài 68: Số của cầu lệnh N, Tham số nội suy

Số của cầu lệnh N Từ đầu tiên của một câu lệnh là số câu lệnh, để nhận biết câu lệnh.Trong một chương trình NC, nó chỉ được phép cho một lần. số câu lệnh không có ảnh hưởng gì tới việc chấp hành của từng câu lệnh riêng lẽ, vì nó được gọi theo […]

Phay tiện CNC_Bài 67: Cấu trúc của một từ lệnh

Cấu trúc của một từ lệnh Một từ lệnh bao gồm một chữ cái địa chỉ và một con số có dấu. Ý nghĩa và thứ tự các từ lệnh được quy định trong hướng dẫn lập trình của mỗi hệ điều khiển CNC. Mỗi con số, tuỳ thuộc vào chữ cái địa chỉ, có […]

Phay tiện CNC_Bài 66: Cơ sở lập trình NC

Cơ sở lập trình NC Một chương trình NC bao gồm một chuỗi lệnh điều hành máy công cụ CNC gia công một chi tiết nhất định. Chương trình NC này chứa một lệnh với các thông tin tương ứng chomỗi bước gia công trên máy CNC. Lệnh này được mã hoá dưới dạng ký […]