Phay tiện CNC_Bài 57: Hệ thống kẹp CNC

Hệ thống kẹp CNC Các dạng hệ thống kẹp Hệ thống kẹp thiết lập sự liên kết giữa chi tiết gia công với máy công cụ. Nó phải đáp ứng được 2 chức năng cơ bản sau: Vị trí của chi tiết gia công là chính xác Đảm bảo giữ chặt chi tiết gia công […]

Phay tiện CNC_Bài 56: Tính lực cắt và công suất động cơ

Tính lực cắt và công suất động cơ Cũng như khi tiện, trong phay, hình 144, cũng phải sừ dụng các hệ số hiệu chĩnh. Các số liệu này có thể kiểm tra trong bảng hoặc như trường hợp của hệ số thay đổi góc trước Ky có thể tính toán bằng công thức   […]