Học Chi Tiết Máy Bài 81:Giới thiệu về bộ truyền bánh răng

Giới thiệu bộ truyền bánh răng: Bộ truyền bánh răng thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục song song nhau hoặc chéo nhau – bộ truyền bánh răng trụ (Hình 13-1, 13-2). Cũng có thể truyền chuyển động giữa hai trục cắt nhau – bộ truyền bánh răng nón (Hình 13-3). Bộ truyền bánh […]