Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau:

  1. Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC này có thực nó sẽ được gọi ra, bằng không, sẽ xuất hiện thông báo lỗi.
  1. Sau đó chọn dạng mô phòng mong muốn

Tự động: Dũng F1 để chạy mô phỏng tự động chương trình NC.

Từ câu lệnh: Dùng F2 để chạy mô phỏng từng câu lệnh chương trình NC.

chay-tu-dong

Hình 201. Menu trong chạy mô phỏng tự động

hinh-cat-3f

Hình 202. Hình cắt 3D

Đảm bảo chất lượng bằng cách đo kết quả gia công

Một chi tiết có thể được đo sau khi gia công (chạy tự động) hoặc trong khi gia công, sau mỗi bước gia công (từng câu lệnh) và so sánh với các giá trị trong bản vẽ.

Cách thức thực hiện, bảng 28.

bang-28 bang-28-ke

Comments