Phay tiện CNC_Bài 69: So sánh mã lệnh chương trình NC của các hệ điều khiển CNC khác nhau

  1.  So sánh mã lệnh chương trình NC của các hệ điều khiển CNC khácnhau

Trong DIN 66025 các lệnh cơ bản đã được tiêu chuần hoá. Nhà sànxuất hệ điều khiển CNC mờ rộng hoặc bổ sung các lệnh cơ bản hay các lệnh riêng cùa mình.

Bảng 24 so sánh một số lệnh của các hệ điều khiển CNC khác nhau (các bộ mã G và hệ đối thọai trực tiếp của HEIDENHAIN).

Mô tả MTS SINUMERIK HEIDENHAIN
Dịch chuyển nhanh G00 GOO L…F MAX
Nội suy đường thẳng trong bước tiên G01 G01 L…F…
Nội suy đường tròn theo chiều kim đồng hồ G02 G02 C…DR-
Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ G03 G03 C…DR+
Thời gian dừng máy G04 G04
Dừng chính xác G09 G09/G06(moda)
Đổi đơn vị đo kích thước sang đơn vi inch G20 G70 MOD-Function
Đổi đơn vj đo kích thước sang mm G21 G71 MOD-Function
Gọi chương trình con G22 I….(P…) CALL LBL…
Lặp lai đoạn chương trình G23 CALL

LBL…REP…

Dừng chọn hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt -dao phay G40 G40 DEP…
Hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt -dao phay bẻn trái biên dạng G41 G41 RL
Hiệu chình bán kính lưỡi cắt -dao phay bên phải biên dạng G42 G42 RR
Mô tả MTS SINUMERIK HEIDENHAIN
Vào và ra dao song song với biên dạng G45 APPR/DEP LT
Vào vá ra dao theo biên dạng nửa đường tròn G46 G348/G348 APPR7DEP CT
Váo và ra dao theo biên dạng một phần tư đường tròn G47 G247/G248 APPR/OEP CT
Ngừng dịch chuyền điểm 0 gia số G53 CYCL DEF 7.O..
Đặt điểm 0 tuyệt dối G54 G54…G57
Dịch chuyển điẻm 0 gia số G59 G58/G59 CYCL DEF 7.0..
Lập trinh kich thước tuyệt đối G90 G90
Lập trinh kích thước gia số G91 G91
Bước tiến mm/phủt G94 G94
Bước tiến mm/vòng G95 G95
Chu trinh khoan (Phay) G81 CYCL DEF 1.0..
Chu trình phay hốc vuông G87 CYCL DEF 4.0..
Chu trình gia công thô bóc lớp hlnh vuông G76 L95
Chu trình gia công thô song song đường
biên dang
G83
Chu trình tiện rãnh G79 L93
Tọa độ X X X X
Tãm đường trong theo hướng z K K cc…
Mô tả MTS SINUMERIK HEIDENHAIN
SỐ vòng quay s s s
Bước tiến F F F
Chọn một dụng cụ T T TOOL CALL
Mờ trục chinh quay phải M3 M3 M3
Mờ chất làm mát M8 M8
Kết thúc chương trình M30 M30 M30

Comments