Phay tiện CNC_Bài 66: Cơ sở lập trình NC

Cơ sở lập trình NC

Một chương trình NC bao gồm một chuỗi lệnh điều hành máy công cụ CNC gia công một chi tiết nhất định.

Chương trình NC này chứa một lệnh với các thông tin tương ứng chomỗi bước gia công trên máy CNC. Lệnh này được mã hoá dưới dạng ký tự số, có nghĩa, bao gồm các chữ cái, chữ số và ký hiệu.

  1. Tiêu chuẩn lập trình NC

Với tiêu chuẩn DIN 66025 người ta đã thử thống nhất việc lập trình NC của máy trong lĩnh vực chế tạo. Tuy nhiên, ờ đây, người ta chĩ giới hạn ờ việc tiêu chuẩn hóa các lệnh cơ bản cũng như cấu trúc chung của mộtchương trình NC. Nhà chế tạo hệ điều khiển CNC có một không gian rộng lớn để thiết lập các lệnh NC riêng cho hệ điều khiển của họ. Dưới đây là cấu tạo chung của một chương trinh NC được mô tả theo DIN 66025

  1. Cấu tạo của chương trình NC

Cấu tạo cơ bản của một chương trình NC được tiêu chuẩn hoá theo DIN 66025 và được mô tả như bảng 19.

Một chương trình NC hoàn chỉnh bao gồm các thành phần sau:

+ Phần mở đầu chương trình bao gồm một ký hiệu hoặc một tên (ví dụ: %), thông báo cho hệ điều khiển CNC biết sau đây sẽ có một chương trình NC. Ngoài ra dòng đầu tiên của chương trinh NC còn có tên của chương trình (ví dụ: TP0147). Cả hai đặc điểm này cũng phục vụ cho việc quản lý chương trinh NC cũng như để gọi ra trong hệ điều khiển CNC.

cau-tao-cơ-so-laptrinh-nc

Tên của chương trình NC có thể chứa ký tự số hoặc chữ cái. Phần lớn các hệ điều khiển CNC sử dụng dãy từ 2 đến 6 ký tự để đặt tên. Một chương trình NC bao gồm một chuỗi diễn biến hợp lý các câulệnh. Trong số đó chứa các thông tin về công nghệ, hình học, kỹ thuật lập trinh mà hệ điều khiển CNC cần cho mỗi bước gia công.

+ Phần kết thúc chương trình được lập trinh bằng lệnh M30 hoặc M02.

Tất cả những nội dung đứng trước ký hiệu % để bình luận chươngtrình được hệ điều khiển bỏ qua. Nó đồng thời cho phép tất cả các giảithích cần thiết về chương trinh hoặc về chi tiết gia công có thể được đưa về trước chương trình chính. Tuy nhiên cũng có thể có lời bình luận, chú
thích bên trong chương trình, ví dụ để biểu thị các câu lệnh đặc biệt. Tuynhiên những lỡỉ chú thích này phải được đặt trong dấu ngoặc đơn.

3. Cấu trúc của câu lệnh, bảng 20
Mỗi câu lệnh NC bao gồm số của’câu lệnh, số lượng từ lệnh cũng như một kỳ hiệu điều khiển riêng, nó thông báo cho hệ điều khiển CNC biết khinào một câu lệnh NC kết thúc. Ký hiệu điều khiển này được ký hiệu là LF có nghĩa Line Feed, tiến dòng. Khi lập trình NC nó tự động được thiết lập,nếu sau khi nhập một câu lệnh NC, nhấn phim chấp nhận của hệ điều khiển CNC cũng như phím Enter của PC.

cau-truc-cua-nc

Comments