Phay tiện CNC_Bài 49: Công thức tính tốc độ cắt vc

Công thức tính tốc độ cắt vc

vc = It.d.n    m/phút

Ví dụ 1: tính tốc độ cắt khi tiện trơn, nếu đường kính chi tiết lả 60 mm và số. vòng quay là 1500 vòng/phút?

Giả thiết: d = 60 mm

n = 1500 vòng/phút

Tính:        vc (m/phủt)

Ta có:      vc = Tt.d.n

vc = 7t.0,06.m.1500 vòng/phút

Kết quả: Vc = 283 m/phứt

Ví dụ 2: tính số vòng quay, nếu với tốc độ cắt này trên cùng chi tiết nhưng đường kính được gia công nhỏ nhất là 12 mm?

Già thiết: vc = 283 m/phút

d = 12 mm

Tinh:   n vòng/phút

Ta có:      vc = Ti.d.n

hay

congthuc

n-toa-do

Kết quả: n = 7511 vòng/phút

Comments