Phay tiện CNC_Bài 38: Luyện tập CNC Làm việc với các giá trị điều chỉnh dụng cụ trong mô phòng CNC

Luyện tập CNC Làm việc với các giá trị điều chỉnh dụng cụ trong mô phòng CNC

Trong phần mềm CNC người ta có thể sẳp xếp một hay nhiều công tắc bù cho mỗi dụng cụ như trên máy công cụ CNC thật. Từ đó các giá trị điều chỉnh dụng cụ của mỗi dụng cụ được gọi ra.

  1. Bài tập

Chi tiết trên hình 107 cần được tiện thô và tính bằng dao tiện góc trái với sự trợ giúp cùa các công tắc bù đã được cài đặt. Nểu sử dụng dao tiện

T05 (dao tiện góc trải).

Cảc giá trị điều chỉnh dao, chiều vươn ngang Q và chiều dải L phải được nhập vào bộ lưu trữ giá trị điều chỉnh D25.

phoi

  • – Điều kiện:

Thiết lập mô phỏng CNC theo các dữ liệu thiết lập sau :
Cấu hình

Máy tiện MTS 6

Hệ điều khiển MTS 6

Phôi: Hình trụ D=60; L=82 mm
Vật liệu

Khối lượng riêng: 7,9 g/cm3
Trục chính mang phôi:

Mâm cặp SP 200

Trục bậc SP

Chiều dài kẹp E = 32

Mặt phải của phôi: Z+209,5

Dụng cụ: T05

  • – Các bước thực hiện, bảng 9.
Sổ

TT

Mô tả Nhập dữ liệu
1 Gọi tiện CNC trong menu chinh tiện
2 Chọn thiết lập công nghệ F3 cho hoạt dộng
3 Chọn menu bộ lưu trữ hiệu chỉnh F4 dụng cụ, điểm zêrô phôi
F3 trờ về
4 Đặt bộ lưu trữ hiệu chình bổ sung Nr. 25 Dùng phím viết “25“ và VỚI giá trị thay đồi xác nhận

bang9

Sau đó chương trình NC “TRỰC BẠC” có thể được mô phỏng chạy tự động hoặc chạy từng bước, hình 108.

chi-tiet-hoan-chinh

Comments