Phay tiện CNC_Bài 23: Đặt điểm zero phôi w trên bộ mô phỏng máy tiện CNC

Đặt điểm zero phôi w trên bộ mô phỏng máy tiện CNC

Qua việc đặt điểm zero phôi w mối liên quan giữa hệ tọa độ máy và hệ tọa độ phôi được thiết lập. Điểm zero phôi tương ứng với điểm 0 của bản vẽ. Nhờ đó, khi lập trinh có thể sử dụng số đo của bản vẽ, hình 67,

Với các bước thao tác được mô tả ở bảng 7 có thể xác định được khoảng cách điểm zero máy M và điểm zero phôi w. Giá trị z này còn được gọi là độ dịch chuyển điểm zero zw.

thiet-lap-thong-so-cnc

bang7-thiet-lap-thongsocnc

bang7-thiet-lap-thongsocnc1

bang7-thiet-lap-thongsocnc2

Comments