Phay tiện CNC_Bài 15: Tam giác vuông

Tam giác vuông

  1. Tam giác vuông (xem hình 43) có một ý nghĩa đặc biệt trong hình học giải tích, vì các cạnh của nỏ có mối liên quan toán học với nhau. Trong tamgiác vuông các cạnh được ký hiệu đặc biệt.
  • Cạnh dài nhất, nằm đối diện với góc vuông được gọi là cạnh
    huyền.
  • Hai cạnh tạo nên góc vuông của tam giác được gọi là cạnh góc
    vuông.
  • Cạnh nằm đối diện với góc a gọi là cạnh đối.
  • Cạnh nằm kề với góc a gọi là cạnh kề.

Trong tam giác vuông, góc vuông được biểu diễn bằng % vòng tròn và một điểm nằm trong góc (xem hình 43).

tinh-chat-tamgiac-vuong

Tam giác vuông có các tính chất sau:

Trong tam giác vuông, khi biết độ dài hai cạnh có thể sử dụng định lý Pytago để tính toán độ dài của cạnh còn lại (xem hình 44).

Nhà toán học pytago (Grieche Pythagoras) khoảng 580 4- 496 trước công nguyên, đã chứng mình định lý toán học sau:

dinh-ly-pytago

2.Các hàm số lượng giác

Các hàm số lượng giác mô tả mối quan hệ giữa các góc và các cạnh củamột tam giác vuông. Với các hàm số lượng giác người ta có thể tính được độ dài cạnh khi biết một góc và một cạnh. Việc chọn các hàm số lượng giác phù hợp: hàm số sin (xem hình 45), hàm số cos (xem hình 46) hay hàm số tang(xem hình 47) phụ thuộc vào việc cạnh và góc nào được biết trước.

cong-thuc-sin-cos

Khi tính cạnh muốn tìm cần biến đổi các phương trinh tương ứng như
ví dụ dưới đây: Cho biết góc và độ dài của cạnh kề. Tìm độ dài của cạnh đối.

Áp dụng công thức:

congthuc-tanga

Comments