Bài 2. Hệ tọa độ và Thiết lập cơ bản trong AutoCad 2007 ( 10 phút)

Phần thiết lập tọa độ cũng khá quan trọng khi sử dụng phần mềm autocad, việc xác định tọa độ nhằm  vẽ nhanh các  đường, vị trí thông qua các tham số, bạn có thể nhập đúng tọa độ của điểm hoặc các tọa độ theo gia số và góc nghiêng,..

Việc thành thạo tọa độ trên phần mềm Autocad sẽ giúp người thiết kế giảm thời gian suy nghĩ, có thể thiết kế chính xác các hình học mà mình cần.

Bạn xem toàn bộ hướng dẫn thiết lập tọa độ và các loại tọa độ tương ứng trên phần mềm Autocad.

Hệ tọa độ và Thiết lập cơ bản trong AutoCad 2007

Questions