Học Chi Tiết Máy Bài 89:Lực tác dụng lên trục và ổ mang bộ truyền bánh răng

Lực tác dụng lên trục và ổ mang bộ truyền bành răng:

Để tính toán trục và ổ mang bánh răng, cần biết các thành phần lực tác dụng lên nó. Khi bộ truyền làm việc, trục và ổ chịu tác dụng của những lực sau:

Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, gồm có các lực (Hình 13-16):

hoc-chi-tiet-may-53-5

-Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2.
Giá trị Ft1 = Ft2 = 2.T1/dw1.
-Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông Hình 13-16: Lực trong bộ truyền góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tam Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II.
Giá trị Fr1 = Fr2 = Fn.tgaw.

Đối với bộ truyền bành răng trụ răng nghiêng gồm có các lực tác dụng sau (Hình 13-17):

hoc-chi-tiet-may-53-6

-Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2.
Giá trị Ft1 = Ft2 = 2.T1/dwt1.
-Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II.
Giá trị F r1 = Fr2 = Ft1.tgαwt
-Lực dọc trục Fa1 tác dụng lên trục I, song song Với trục I. Lực doc trục Fa2 song song với trục II. Chiều của lực Fa1, Fa2 phụ thuộc vào chiều  quay và chiều nghiêng của đường răng.
Giá trị Fa1 = Fa2 = Ft1.tgβ.

Đối với bộ truyền bánh răng nón răng thẳng có các lực tác dụng như sau (Hình 13-18):

hoc-chi-tiet-may-53-7

– Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 và Ft2 trùng với đường tiếp tuyến chung của hai vòng lăn. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2.
Giá trị Ft1 = Ft2 = 2.T1/dtb1
-Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II.
Giá trị :

hoc-chi-tiet-may-53-8

-Lực dọc trục Fa1 tác dụng lên trục I, song song với trục I. Lực dọc trục Fa2 song song với trục II. Chiều của lực Fa1 hướng về đáy lớn của bánh dẫn, chiều của Fa2 luôn luôn hướng về phía đáy lớn của bánh bị dẫn.

hoc-chi-tiet-may-53-9

Comments