Học Chi Tiết Máy Bài 154:Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh

Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh:

Đối với các ổ quay chậm, số vòng quay n < 1 v/ph, được tính toán theo sức bền tĩnh.

– Hệ số tải trọng tĩnh của ổ được xác định theo công thức:

Co = Qo                                                                                 (20-5)

Q0 là tải trọng quy đổi tác dụng lên ổ lăn theo tải tĩnh. Q0 được tính như sau:

Qo = X0.Fr + Y0.Fat

Đối với ổ chặn Q0 = Fat

Trong đó:

X0 là hệ số ảnh hưởng của lực hướng tâm đến tuổi bền tĩnh của ổ.

Y0 là hệ số kể đến ảnh hưởng của lực dọc trục đến tuổi bền tĩnh của ổ.

Fr là lực hướng tâm tác dụng lên ổ.

Fat là tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ. Giá trị của Fat đối với từng sơ đồ đỡ trục được tính tương tự như phần xác định Q.

– Hệ số khả năng tải [C0] tra bảng theo loại ổ và cỡ ổ.

Bài toán kiểm tra bền được thực hiện như sau:

– Vẽ sơ đô tính ổ, đặt các tải trọng Fr và Fa lên sơ đồ.

– Tính giá trị hệ số tải trọng tĩnh C0 theo công thức 20-5.

– Tra bảng, theo loại ổ và cỡ ổ để có giá trị [C0].

– So sánh giá trị của C0 và [C0], kết luận. Nếu C0 < [C0], ổ không bị hỏng theo sức bền tĩnh.

Bài toán thiết kế được làm theo các bước sau:

– Chọn loại ổ lăn dùng trên các gối đỡ trục.

– Vẽ sơ đồ tính ổ, đặt các tải trọng Fr và Fa lên sơ đồ.

– Tính giá trị hệ số tải trọng tĩnh C theo công thức 20-5.

– Tra bảng, theo loại ổ đã chọn, theo đướng kính d của ngõng trục, tìm cỡ ổ có giá trị [C0] trong bảng lớn hớn hoặc bằng giá trị C0 tính được. Ghi ký hiệu ổ.

 

Comments