Học Chi Tiết Máy Bài 127: Các bộ phận chủ yếu của chi tiết trục

Các bộ phận chủ yếu của trục:

Giới thiệu một số tên thường dùng của các bộ phận trên trục (Hình 18-4):

+ Đoạn trục, là một phần của trục, có cùng kích thước đường kính, đường sinh liên tục.

 

hoc-chi-tiet-may-65-4

+ Bậc trục, là chỗ chuyển tiếp giữa hai đoạn trục.

+ Đầu trục, là hai mặt mút của trục.

+ Đoạn lắp ghép, là đoạn trục dùng để lắp giáp với các chi tiết máy khác.

+ Ngỗng trục, là đoạn trục dùng để lắp ổ trượt, hoặc ổ lăn.

+ Vai trục, là mặt tỳ để cố định các chi tiết máy lắp trên trục, theo phương dọc trục.

+ Rãnh then, dùng để lắp ghép then lên trục, cố định các chi tiết máy theo phương tiếp tuyến.

+ Lỗ tâm, trên đầu trục, dung để lắp mũi chống tâm, định vị tâm của trục trên máy gia công, hoặc trên thiết bị kiểm tra.

Comments