Học Chi Tiết Máy Bài 103:Trình tự thiết kế bộ truyền trục vít

Thiết kế bộ truyền trục vít có thể thực hiện theo trình tự sau:

1- Chọn vật liệu trục vít, cách nhiệt luyệ Dự đoán vận tốc trượt vsb, chọn vật liệu bánh vít. Chọn phương pháp gia công, chọn cấp chính xác gia công.
2- Xác định ứng suất cho phép [σH2], [σF2], nếu có tải trọng quá tải cần xác định thêm [σHqt], [σFqt]. Xác định [Fa] và [θ].
3- Chọn số mối ren Z1, tính số răng z2 = u.z1. Chọn hệ số đường kính trục vít q theo tiệu chuẩn. Tính góc nâng Y = arctg(z1/q). Chọn giá trị sơ bộ của hiệu suất ηsb.
4- Tính khoảng cách trục aw theo công thức 14-7. Tính mo đun m = 2.aw/(z2+q), lấy giá trị của m theo tiêu chuẩn. Tính mo đun pháp mn = m.cosγ.
5- Tính các kích thước chủ yếu của bộ truyền:
Đường kính vòng chia trục vít, d1 = m.d;
Đường kính vòng chia bánh vít, d2 = m.z2;
Chiều rộng vành bánh vít B2 = 0,75.da1, khi z1 = 1 hoặc 2.
B2 = 0,67.da1, khi z1 = 4.
Chiều dài phần gia công ren của trục vít có thể lấy:
B1 => (11+0,07.z2).m, khi z1 = 1 hoặc 2.
B1 => (12,5+0,09.z2).m, khi z1 = 4.
6- Kiểm tra vận tốc trượt vtr, kiểm tra giá trị hiệu suất η. Nếu sai khác so với giá trị sơ bộ ban đầu quá 5%, thì phải chọn lại giá trị vsb, hoặc chọn lại ηsb và tính lạ
7- Kiểm tra sức bền uốn của bánh vít. Nếu không thoả mãn, phải điều chỉnh kích thước của bộ truyề
8- Kiểm tra điều kiện ổn định của trục vít. Nếu không thoả mãn, phải điều chỉnh kích thước của bộ truyề
9- Kiểm tra điều kiện chịu nhiệt của bộ truyề Nếu không thoả mãn, phải tìm cách xử lý.
10- Vẽ kết cấu của trục vít, bánh vít.
11- Tính lực tác dụng lên trục và ổ.

 

Comments