Học Chi Tiết Máy Bài 127: Các bộ phận chủ yếu của chi tiết trục

Các bộ phận chủ yếu của trục: Giới thiệu một số tên thường dùng của các bộ phận trên trục (Hình 18-4): + Đoạn trục, là một phần của trục, có cùng kích thước đường kính, đường sinh liên tục.   + Bậc trục, là chỗ chuyển tiếp giữa hai đoạn trục. + Đầu trục, […]