Học Chi Tiết Máy Bài 6 :Độ bền mỏi của chi tiết máy

Giới thiệu Hiện tượng phá hỏng chi tiết do mỏi:   Khi chi tiết máy chịu ứng suất tĩnh bị phá hỏng, gọi là bị phá hỏng do ứng suất tĩnh. Hay nói cách khác, chi tiết máy không đủ sức bền tĩnh. Tính toán chi tiết máy để ngăn chặn dạng hỏng này được […]

Học Chi Tiết Máy Bài 5 :Tải trọng và ứng suất trong chi tiết máy

  1. Tải trọng tác dụng lên máy và chi tiết máy: Tải trọng tác dụng lên máy và chi tiết máy bao gồm lực, momen và áp suất. Tải trọng là đại lượng vec tơ, được xác định bởi các thông số: cường độ, phương, chiều, điểm đặt và đặc tính của tải trọng. […]

Học Chi Tiết Máy Bài 3 :Các bước thiết kế một máy ,chi tiết máy

1. Các bước thiết kế một máy: Trước khi bắt đầu thiết kế một máy, chúng ta phải nắm vững nhiệm vụ thiết kế, cần biết các số liệu sau đây: – Số lượng máy cần chế tạo. Chế tạo bao nhiêu chiếc? – Sản phẩm gia công trên máy. Hình dáng, kích thước, vật […]