Phay tiện CNC_Bài 16: Tính toán tọa độ NC

Tính toán tọa độ NC Nhiều bản vẽ chi tiết gia công ghi kích thước không phù họp cho điều khiển số. Bên cạnh việc sử dụng các kích thước gia số, trong bàn vẽ còn cho các kích thước về góc. Người lập trình, vi vậy, khi lập trình bằng tay phải tính tọa […]

Phay tiện CNC_Bài 15: Tam giác vuông

Tam giác vuông Tam giác vuông (xem hình 43) có một ý nghĩa đặc biệt trong hình học giải tích, vì các cạnh của nỏ có mối liên quan toán học với nhau. Trong tamgiác vuông các cạnh được ký hiệu đặc biệt. Cạnh dài nhất, nằm đối diện với góc vuông được gọi là […]

Phay tiện CNC_Bài 14: Cơ sở tính toán các tọa độ

Tính toán NC Cơ sở tính toán các tọa độ Khi lập trình CNC phải nhập các đềm tương ứng với biên dạng cần gia công. Phần lớn có thể lấy trực tiếp các điểm này từ bản vẽ, nếu bản vẽ cung cấp đầy đủ các kích thước thích hợp cho chương trình NC. Trong […]

Phay tiện CNC_Bài 13: Mô phỏng CNC

Mô phỏng CNC Các trục NC điều khiển được trên bộ mô phỏng CNC Cũng như trên máy công cụ CNC thật, người ta có thể dịch chuyển bằng tay các trục NC trên bộ mô phỏng CNC. Sau đây là mô tả các bước vận hành cần thiết trên bộ mô phỏng CNC. Khi […]

Phay tiện CNC_Bài 10: Hệ tọa độ cực

Hệ tọa độ cực  Trong hệ tọa độ Đêcac mỗi điểm được mô tả bằng tọa độ X và Y của nó. Đối với các biên dạng đối xứng quay tròn, ví dụ, các hình lỗ khoan dạng tròn, các tọa độ cần thiết cần được tính với tốn kém đảng kể. Trong hệ tọa […]

Phay tiện CNC_Bài 9: Hệ tọa độ trên máy công cụ CNC

Hệ tọa độ trên máy công cụ CNC  1.Các loại hệ tọa độ Các hệ tọa độ cho phép mô tả chính xác tất cả các điểm trên bề mặtgia công cũng như trong không gian, về cơ bản các hệ tọa độ được chia thành: hệ tọa độ Đêcac và hệ tọa độ cực. […]